RAPOARTE EVALUARE LEGEA 544 / 2001

 

 

Informaţii de interes public conform  Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 

                                                                                                                 

1.   Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita:

 

-          Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

-          Legea nr. 188/1999 privind statutul Funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

-          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, reoublicată în M.O. nr. 525/02.08.2007

 

-          Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control

 şi a funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

-          Legea  nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si

completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

-          Legea  nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si

completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea

si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;<LLNK 12007   144 10 201   0

 

-          H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modifcările şi completările ulterioare;

 

-          Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată, cu modifcările şi completările ulterioare;

-          Norme la L76/2002

 

-          Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Norme la L279/2005

 

-          Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Norme la L72/2007

 

-          Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;

-          H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru

absolvenţii de învăţământ superior;

 

-          H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă,

cu modificările şi completările ulterioare;

 

-          Procedura din 18.04.2002 privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de

implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

 

-          Ord. nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificările

şi completările ulterioare;

 

-          OUG nr. 60/2018 pr ivind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă;

 

 

 

2.   Structura organizatorică

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita fiinţează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca unitate cu personalitate juridică şi este serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judeţului Harghita. În subordinea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita funcţionează, ca subunităţi fără personalitate juridică, Agenţia Locală Miercurea - Ciuc şi  Agenţia Locală Odorheiu Secuiesc.

Agenţia Locală Miercurea – Ciuc are în subordine Puncte de lucru în localităţile Bălan, Gheorgheni şi Topliţa.

Agenţia Locală Odorheiu Secuiesc are în subordine un Punct de lucru în localitatea Cristuru Secuiesc.

Agenţia Judeţeană şi Agenţiile Locale sunt structurate pe Compartimente şi Servicii.

Organigrama actuală este aprobată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu nr. 284/30.05.2011.

 

 

3. Atribuţiile în cadrul AJOFM Harghita sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANOFM cu  nr. 603/28.12.2015

 

 

4.   Conducerea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita şi persoanele de contact pentru obţinerea informaţiilor de interes public

 

PĂNESCU Tiberiu – director executiv

PALL Klementina Katalin – director executiv adjunct

 

MANU Simona – consilier Compartiment Comunicare

 

 

 

5.   Surse financiare, buget şi bilanţ contabil

 

Sursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul AJOFM Harghita sunt de la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi pentru proiectele implementate, în calitate de solicitant sau partener, de către agenţie, sursa financiară o reprezintă Fondurile Structurale Europene.

 

 

6.   Programe şi strategii proprii

 

A.J.O.F.M. Harghita organizează şi desfăşoară activitatea de ocupare şi formare a forţei de muncă precum şi de protecţie a persoanelor neîncadrate în muncă. Măsurile prevăzute de  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată,  H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002  2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor şi H.G. nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor au drept scop realizarea următoarelor obiective pe piaţa muncii:

-         prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia;

-         încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

-         sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei;

-         asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii;

-         stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;

-         stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă,

-         îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice,

-         creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se produc în economia naţională;

-         protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj.

 

 

 

7.   Lista documentelor de interes public

 

Documentele de interes public, în sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt următoarele:

-         Bugetul

-         Execuţia bugetară

-         Bilanţul contabil

-         Organigrama

-         Regulamentul de organizare şi funcţionare

-         Programul de ocupare

-         Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici

-         Venituri ale funcţionarilor publici

-         Codul de conduita

 

 

8.   Modalităţile de obţinere a informaţiilor de interes public

 

Informaţiile de interes public se pot solicita în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public trebuie să conţină următoarele elemente:

- denumirea instituţiei căreia i se adresează cererea;

- informaţia solicitată, astfel încât să permită instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Agenţia are obligaţia să răspundă în scris, la solicitarea informaţiilor  în termen de 10 zile, sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.

 

 

9.   Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea solicitărilor.

Informaţiile se pot solicita şi verbal la Compartimentul Comunicare din cadrul agenţiei.

În cazul în care informaţiile nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite informaţiile în scris.

Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

 

 

10. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul agenţiei.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor în care agenţia este obligată să răspundă solicitărilor adresate în scris.